Naša priča

Nakon završenog medicinskog fakulteta Univerzitetu u Tuzli, doktorica Suada Tinjić specijalizira u polju ginekologije i akušerstva, i stječe ukupno 12 godina radnog iskustva na Univerzitetsko kliničkom centru u Tuzli. Od 2005. godine, predvodi stručni medicinski tim na svojoj privatnoj ginekološkoj poliklinici “Korak do života”.

Ginekološka poliklinika ”Korak do života” je prva privatna zdravstvena ustanova u Bosni i Hercegovini koja je počela sa liječenjem neplodnosti provodeći savremene procedure za vantjelesnu oplodnju ili IVF (in-vitro fertilisation).

No, to nije jedino prvo, a niti je jedino inovativno iskustvo, u kojem naš centar prednjači među kliničkim centrima regiona, a i svijeta. Od nedavno, naša klinika je jedina u Bosni i Hercegovini, a i među prvih par klinika svijeta, koja izvodi procedure sa autolognim matičnim stanicama i autolognim faktorima rasta za ovarijalnu rejuvenaciju (podmlađivanje jajnika).

Naša savremeno opremljena poliklinika saradjuje sa eminentnim stručnjacima i centrima koji su priznati na internacionalnom nivou iz oblasti ginekologije, perinatalogije, humane reprodukcije, i regenerativne medicine.

Misija – Zašto smo ovdje?

Podstičemo zdravlje pacijenata kroz integrisani klinički pristup, konstantnu edukaciju, i naučno istraživački rad.

Vizija – Šta želimo ostvariti?

Biti najbolje, najsigurnije, najkvalitetnije, i najpouzdanije mjesto za njegu pacijenata.

Vrijednosti – U šta mi vjerujemo?

Odličnost, sigurnost, i kvalitet:
Obezbjeđujemo usluge po najvišim zdravstvenim standardima i kvalitetima, i konstantno dostavljamo najbolje ishode kroz predan napor svakog člana ove institucije.

Integritet:
Pridržavamo se visokih moralnih principa i profesionalnih standarda uz konstantno zalaganje za etičnost, poštenje, poštovanje, povjerenje, transparentnost, i povjerljivost.

Timski rad:
Uz zajednički napor svakog člana naše grupe, težimo pružiti najbolju njegu pacijenta, uz kvalitetan i siguran ishod.

Empatija, suosjećanje, i poštovanje:
Poštujemo fizičke, emocionalne, i duhovne potrebe svakog pacijenta, a sve u cilju dobrobiti pacijenta kao osobe, i stvaranja radosti kad god je to moguće.

Inovacija:
Pokretači smo malih i velikih promjena u polju medicine u regiji, ali i šire.

O doktorici

Dr. Suada Tinjić, specijalista ginekologije i akušerstva i subspecijalista humane repordukcije i Master iz oblasti humane reprodukcije, nakon 12 godina iskustva i rada na Univerzitetsko kliničkom centru Tuzla, od 2005. godine predvodi stručni medicinski tim na svojoj poliklinici. Dr. Suada Tinjić ostvarila je saradnju sa eminentnim stručnjacima i centrima koji su priznati na internacionalnom nivou iz oblasti ginekologije, perinatologije i humane reprodukcije u kojima je kontinurano na edukacijama i usavršavnjma zajedno sa članovima svog tima. Edukaciju iz ovih oblasti sticala je pod mentorstvom Prof. dr. Aleksandra Ljubića.

Ovom usavršavanju prethodila je kontinuirana dugogodišnja edukacija iz oblasti ginekologije i akušerstva, ultrazvučne dijagnostike, collor doplera, ginekološke citologije, fetalne ehokardiografije, dijagnostičke i operativne histeroskopije, a posebno se posvetila postupcima i procedurama IVF (vantjelesne oplodnje). 2017.g u junu je stekla zvanje Master iz oblasti humane reprodukcije na Internacionalnoj univerzitetskoj školi Ian Donald.

Od juna 2016. Dr. Suada Tinjić je direktor Ian Donald škole ultrazvuka u medicini Tuzla.

Organizator je naučnih skupova na međunarodnom nivou iz oblasti ginekologije, perinatologije i humane reprodukcije, u aprilu 2018.g se organizuje V Međunarodni simpozij „Dani humane repordukcije i Druga Ian Donald škola ultrazvuka „Ultrazvuk u humanoj repordukciji. Od 2017.g poliklinika je dobila status edukativnog centra od Inernacionalne univerzitetske škole ultrazvukaa Ian Donald.

U oktobru 2017. g. imenovana je članom odbora Svjetske asocijacije perinatalne medicine (WAPM).

Od novembra 2017. g. kontinurano organizujemo edukaciju za ljekare iz ultrazvuka pod pokroviteljstvom Internacionalne univerzitetske škole Ian Donald (bazični tečajevi, jednotjedni, Diplomski i master studio iz oblasti ginekologije, perinatalne medicine i humane rprodukcije, kao i individualne treninge praktične i teoretske).

Pretraga