Nova inovativna metoda i studija nam je privukla pažnju zbog koje smo odlučili posjetiti odbranu doktorata Dr. Suade Tinjić u petak, 21.05.2021. godine.
Dr. Suada Tinjić je odbranila PhD tezu na Sarajevo School of Science and Techonlogy pod nazivom “Uticaji autologne in-vitro aktivacije ovarija matičnim stanicama i faktorima rasta na endokrinu i reproduktivnu funkciju kod pacijenata sa popuštanjem funkcije jajnika”.

Prijevremena ovarijalna insuficijencija (POI) javlja se u 1% žena, u dobi od 35 – 40 godina, i uglavnom je nepoznatog uzroka te dovodi do smanjenja ili gubitka reproduktivne funkcije žena. Mnogi spoljni faktori: genetski, imunološki, infektivni, endokrini i sl. dovode do zaustavljanja rasta folikula što rezultira početkom slabljenja funkcije jajnika i menapauzom.

Ranije se smatralo da se žena rađa sa fiksnim brojem folikula, međutim, dokazano je da u kori jajnika žene u menapauzi ostaje uspavano preko 1000 folikula, koje se mogu aktivirati SEGOVA metodom, to jeste autolognim matičnim ćelijama i faktorima rasta.

Metoda SEGOVA (terapija autolognim koncentriranim faktorima rasta i autolognim matičnim stanicama te in vitro aktivacija tkiva jajnika) djeluje na unutarćelijski signalni sistem.

Dr. Tinjić je pojasnila da je studija obuhvatila 50 pacijenata starosti od 30 do 50 godina sa dijagnozom POI i neplodnosti. Istraživanje je provedeno u Specijalnoj bolnici Jevremova u Beogradu, bolnici Saint James na Malti i bolnici Remedica Skoplje između 2015. i 2018. godine.

Uzorak od 50 bolesnika praćenih tijekom 12 mjeseci pokazao je da terpija sa autolognim koncentrovanim faktorima rasta i autolognim matičnim stanicama ima pozitivan učinak na endokrini status i reproduktivni ishod bolesnika. Od svih pacijenata 64% (32 pacijenta od 50) imalo je prisutne folikule.

Od 32 pacijenta koji su imali folikule, 25% je imalo oocite (8 pacijenata od 32). Stopa oplodnje aspiriranih oocita bila je 75% (6 pacijenata od 8) što je rezultiralo zametcima.

Transfer embrija obavljen je u 66,67% embrio pozitivnih žena (4 pacijenta od 6), dok je 50% embrio pozitivnih žena (3 pacijenta od 6) imalo vitrificirane embrije.

Od svih pacijenata koji su imali prijenos embrija, 75% (3 pacijenta od 4) rezultiralo je uspješnom trudnoćom što je 6% od ukupnog broja pacijentica (3 pacijenta od 50).

Dvije pacijentice spontano su začele nakon transplantacije, a jedna trudnoća začeta je IVF-om. Tri trudnoće rezultirale su uspješnim rođenjem 4 novorođenčadi (jedna blizanačka trudnoća).

Dr. Tinjić ističe da se ove trudnoće ne bi desile nikakvom metodom koje se danas koriste nego samo ovom, sa matičnim stanicama koje predstavljaju inovaciju u polju ginekologije.

Primjena SEGOVA metode u budućnosti mogla bi riješiti mnoge probleme u humanoj reprodukciji zbog velikog broja pacijenata s dijagnozom POI kao i mogućnosti odgađanja menopauze, čime bi se poboljšala kvaliteta života i opće zdravlje.

Ovaj rezultat nije konačan jer u ovoj studiji je preostalo je još 10 vitrificiranih/zamrznutih zametaka.

“Dr. Tinjić je decenijama u poslu reprodukcije. Uz veliki trud dr. Tinjić akademski i u naučnom smislu napreduje, usavršava i doprinosi ovoj oblasti. Proizvod toga je doktorat koji smo mogli čuti i koji je na jedan divan način dokazao i objasnio neke od postulata pomaganja funkcije jajnika,” reako je prof. dr. Aleksandar Ljubić.

Profesor dr. Asim Kurjak je dodao da primjer dr. Suade Tinjić ima gotovo historijsko značenje. Ona je prva doktorica koja na jednom uglednom i modernom sveučilištu kao sto je Sarajevo School of Science and Techology, brani doktorat i otvara svojim primjerom jednu seriju doktoranata iz najbogatijih dijelova svijeta.

“Dr. Tinjić i njen mentor uložili su ogroman trud da se napravi jedan ovakav značajan rad i istraživanje koje će usrećiti porodice i koje će moći na taj način imati djecu. Ja bih se zbog toga zahvalio dr. Tinjić i njenom mentoru, dr. Ljubiću koji su na taj način pomakli granice ljudske moći. Naravno, tu su se otvorila i neka nova pitanja koja mogu utjecati na sudbinu ljudskog roda. Meni se čini da ukoliko se budemo držali nekih etičkih principa, to će omogućiti da ljudski rod napreduje i da osiguramo opstanak nas na ovoj zemlji,” kazao je prof. dr. Milan Stanojević.

“Mi smo zaista ponosni na ovaj program koji smo pokrenuli prije tri godine. To je doktorski program koji ima dva smjera. Ovo je naš prvi doktorant. Dr. Tinjić je zaista fantastično odbranila svoju tezu. Zajedno sa članovima komisije i svojim mentorom zapravo je producirala izvanredan rad i rezultate i nadam se da će ovim putem nastaviti dalje,” rekla je prof. dr. Semira Galijašević, dekanesa na Medicinskom fakultetu Univerziteta Sarajevo School of Science and Techology.

Kompletan rad možete preuzeti na linku ispod:
Influence of Autologous In Vitro Activation of Ovaries by S tem Cells and Growth Factors on Endocrine and Reproductive Function of Patients with Ovarian Insufficiency-A Clinical Trial Study

Objavljeno: 24.05.2021. 21:29

Novosti, blog, korisno…

Posljednje dodano: