V međunarodni simpozij “Dani humane reprodukcije” Tuzla i druga Ian Donald škola ultrazvuka „Ultrazvuk u humanoj reprodukciji“

BHS

V međunarodni simpozij “Dani humane reprodukcije” Tuzla i druga Ian Donald škola ultrazvuka „Ultrazvuk u humanoj reprodukciji“

ENGLISH

V International Symposium “Days of Human Reproduction” Tuzla and the second Ian Donald Ultrasound School “Ultrasound in Human Reproduction”

Poziv za učesnike

Drage kolege,
sa zadovoljstvom Vas pozivamo da uzmete učešće u radu V međunarodnog simpozija “Dani humane reprodukcije“ Tuzla i drugog Ian Donald škola ultrazvuka „Ultrazvuk u humanoj reprodukciji“

TEME PREDAVANJA
Endokrinologija u humanoj reprodukciji
Ultrazvucna dijegnostika i neplodnost
Hirurgija i neplodnost
Medicinski potpomognuta oplodnja
Embriologija u humanoj reprodukciji

DATUM ODRŽAVANJA
Simpozij ce se održati od 12.04.2018. do 15.04.2018.

MJESTO ODRŽAVANJA
Hotel Mellain Tuzla

POZVANI PREDAVAČI
Prof.dr. Asim Kurjak (Hrvatska)
Prof.dr.Sanja Kupešić Plavšić (USA)
Prof.dr.Sonal Panchal (Indija)
Prof.dr.AeksandarLjubić (Srbija)
Prof.dr.Eda Bokal (Slovenija)
Doc.dr. Uršula Reš (Slovenija)
Prof.dr.Milan Stanojević (Hrvatska)
Prof.dr.Srećko Gajević (Hrvatska)
Prof.dr.Ebehard Merz (Njemačka)
Doc.dr.Mihajlo Strelec (Hrvatska)
Dr. Alenka Sirovec (Hrvatska)
Doc.dr. Darja Hafner (Hrvatska)
Doc.dr.Marijan Tandara (Hrvatska)
Mr.dr.Lara Spalldi Barišić (Hrvatska)
Prof.dr. Vesna Kopitović (Srbija)
Dr.Hrvoje Vlašić (Hrvatska)
Prim.dr. Renato Bauman(Irska)
Doc.dr.Milan Milenković (Švedska)
Prof.dr.Davor Ježek (Hrvatska)
Prof.dr.Kenan Drljević (BiH)
Prof.dr. Feđa Omeragić (BiH)
Prof.dr.Fahrija Skokić (BiH)
Doc.dr.Ermin Čehić (BiH)
Dr.Milovan Milić (BiH)
Prof.dr. Siniša Sijanović (Hrvatska)
Dr.Miro Alebić (Hrvatska)
Prim.dr.Senad Sarić (BiH)
Doc.dr.sciAida Šehanović(BiH)
Dr.Taib Delić (BiH)
Dr.Selma Porović (BiH)
Pof.dr.Zlatan Fatušić (BiH)
Prim.dr.Sabahudin Komić (BiH)

GLAVNI IZVRŠNI ORGANIZATOR:
Udruženje za ultrazvuk u medicini Ian Donalad Tuzla BiH

SMJEŠTAJ I REZERVACIJA
Smještaj za učesnika skupa je u hotelu „Hotel Mellain“, sve informacije o cijenama smještaja i uslovima možete dobiti na tel. 00387 35 365 516

REGISTRACIJA UČESNIKA
Registracija učesnika skupa je obavezna rana do 28.02.2018. i kasna do 10.04.2018. na mail drtinjic@ginekologija.ba

Tel. 00387 62 424 837; 00387 35 299 030

Kotizacija iznosi 300,00 BAM (150€), ljekari na specijalizaciji 200,00 BAM (100€).
Rana kotizacija do 28.02.2018. 240,00 BAM (120€), ljekari na specijalizaciji 160,00 BAM (80€).

Kotizacija obuhvata registraciju, registracioni komplet, pravo učešća na svim zvaničnim i pratećim programima skupa, 3 kafe pauze, 2 ručka, diplomu o učešću i zbornik radova.

Kotizaciju je moguće uplatiti unaprijed na tr.račun186146-0310310517 BAM, na devizni 186146-1200113633 EUR/USD SWIFT Code TZBBBA22 IBAN CODE BA391861461200113633 kod ZIRAATBANK BH DD SARAJEVO ili na licu mjesta.

Program simpozija
PROGRAM

Petak 13.APRIL 2018.g.

08.00-09.00 Registracija učesnika

09.00-09.30 Svečano otvaranje skupa

09.30-10.00 Kafe pauza

PRIJEPODNEVNA SESIJA PREDAVANJA

10.00-14.00

Moderatori: Prof.dr Aleksandar Ljubić, Prof.dr.Sanja Plavšić Kupešić, Mr.dr.Lara Spalldi Barišić

10.00 Prof.dr. Asim Kurjak: Znanost i religije u ljudskoj reprodukciji

10.30 Prof. dr. Sanja Plavšić Kupešić: Ultrazvuk u lijecenju neplodnosti

11.00 Prof.dr.Aleksandar Ljubić : Starenje jajnika

11.30 Prof. dr. Sonal Panchal: Poboljšanje medicniski potpomognute oplodnje ultrazvukom

12.00 Prof.dr. Eda Bokal: Uticaj pretilosti na rezultate IVF-a

12.30 Dr.Lara Spalldi Barišić: 3D ultrazvuk u dijagnozi uterinih anaomalija

13.00 Prof.dr Asim Kurjak: KANET u ocjeni motoričke i kongnitivne funkcije fetalnog mozga

13.30 Prof.dr.Davor Ježek: Klinefelterov sindrom i TESA

14.00-15.00 PAUZA ZA RUČAK

POSLIJEPODNEVNA SESIJA PREDAVANJA

15.00-19.00

Moderatori: Prof.dr.Eda Bokal, Dr.Alenka Sirovec,Dr.Taib Delić

15.00 Dr.Mihajlo Strelec: Razlike IVFa između Skandinavije i nas

15.20 Prof.dr. Eda Bokal: Medicinski tretman endometrioze

15.40 Prof.dr.Kenan Drljević: Ginekološke i akušerske operacije u javno – privatnom partnerstvu: Privatna ginekološka ordinacija “Dr.Drljević” – JU Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš”, Sarajevo

16.00 Dr.Alenka Sirovec: Mogućnosti donacija u Europi (spolnih stanica i embrija)

16.20 KAFE PAUZA

16.50 Prof.dr.Fahrija Skokić: RDS kod novorođenčadi iz postupaka MPO

17.10 Dr.Taib Delić: Prevencija prijevremenog poroda

17.30 Dr.sci. Selma Porović: Oralno zdravlje I trudnoća

17.50 Dr.Senad Saric: Laparoskopsko liječenje endometrioze u reproduktivnoj medicini

18.10. Dušica Ljubić: Prirodni cikuls i IVF-embriološki aspekt

18.30. Dr.Galia Gaber: Fetalna neurologija u prošlosti i sadasnjosti

18.50. Elma Mrehic: Prvi test u trudnoći – myPrenatal (sponzorsko predavanje)

19.00: Diskusija

SUBOTA 14.APRIL 2018.

PRIJEPODNEVNA SESIJA

08.30-14.00

Moderatori: Prof.dr. Sanja Plavšic Kupešić,Mr.dr.Suada Tinjić,Dr.sci.Selma Porović

08.30 Prof.dr. Asim Kurjak:Fetalno ponašanje u višeplodnoj trudnoći

09.00 Prof.dr. Sonal Panchal: Adenomiza I fibromi

09.30 Prof.dr. Asim Kurjak: Spinalni defekti, dijagnoza i menadzment

10.00 Prof dr.Sanja Plavšic Kupešić: Etičke dileme u primjeni ultrazvuka u humanoj reprodukciji

10.30 Doc.dr.Uršula Reš: Preventivna ocjena ovarijske rezerve

11.00 KAFE PAUZA

11.20 Mr.dr.Suada Tinjić: Uterini uzroci neplodnosti

11.40 Doc.dr.sci. Aida Šehanović:Napetost i stres uzrok ili posljedica neplodnosti

12.00 Prof.dr. Siniša Sijanović:Medikamentozno liječenje mioma u reproduktivnom razdoblju

12.20 Prof.dr.Gordana Bogdanovic:Porođaji kod trudnoća iz postupaka MPO

12.40 Prof.dr.Feđa Omeragić:Trombofilija

13.00 Doc.dr Ermin Čehić:Ishod medicinski pomognute oplodnje kod pacijenata sa paraplegijom

13.20 Asad Herić :Analiza spermograma kod muškaraca sa dijagnozom bračnog infertilitetasa područjaHercegovačko-Neretvanskog kantona

13.35 Dr.Anis Cerevac:Hirurgija i neplodnost

13.50 Mr. ph. Dijana Knežević : Borba protiv neplodnosti – Profertil/ Profertil female

14.00 RUČAK

PODJELA CERTIFIKATA I ZATVARANJE SKUPA

Organizacioni odbor ima posebno zadovoljstvo pozvati Vas na jedan ovakav simpozij. Tuzla je u aprilu prelijepa i pored predavanja imamo puno drugih stvari da Vam pokažemo. Tradicionalna gostoljubivost ljudi,izvanredni kulinarski specijaliteti kao i raznovrstan kulturni i zabavni život, to čini Tuzlu interesantnom za ovakve skupove.

Sa velikim zadovoljstvom Vas očekujemo u Tuzli.

Srdačan pozdrav

Za organizatora
Direkotor Ian Donald škole Tuzla
Mr.dr.Suada Tinjić

Invitation for participants

Dear colleagues,
we are pleased to invite you to participate in the work of V International Symposium “Days of Human Reproduction” Tuzla and the second Ian Donald Ultrasound School “Ultrasound in Human Reproduction”

LECTURE TOPICS
Endocrinology in human reproduction
Ultrasound consciousness and infertility
Surgery and infertility
Assisted reproductive technology
Embryology in Human Reproduction

Date:
The symposium will take place from 12.04.2018. till 15.04.2018.

Place:
Hotel Mellain Tuzla

Invited lecturers
Prof.dr. Asim Kurjak (Croatia)
Prof .dr.Sanja Kupešić Plavšić (USA)
Prof dr.Sonal Panchal (India)
Prof.dr.AeksandarLjubić (Serbia)
Prof dr.Eda Bokal (Slovenia)
Doc.dr Uršula Reš (Slovenia)
Prof.dr.Milan Stanojević (Croatia)
Prof dr.Srećko Gajević (Croatia)
Prof.dr.Ebehard Merz (Njemačka)
Doc.dr.Mihajlo Strelec (Croatia)
Dr. Alenka Sirovec (Croatia)
Doc.dr Darja Hafner (Croatia)
Doc dr.Marijan Tandara (Croatia)
Mr.dr.Lara Spalldi Barišić (Croatia)
Prof.dr. Vesna Kopitović ( Serbia)
Dr.Hrvoje Vlašić (Croatia)
Prim.dr. Renato Bauman(Ireland)
Doc.dr.Milan Milenković (Sweden)
Prof.dr.Davor Ježek (Croatia)
Prof.dr.Kenan Drljević (BiH)
Prof.dr. Feđa Omeragić (BiH)
Prof.dr.Fahrija Skokić (BiH)
Doc.dr.Ermin Čehić (BiH)
Dr.Milovan Milić (BiH)
Prof.dr.Siniša Sijanović (Croatia)
Dr.Miro Alebić (Croatia)
Prim.dr.Senad Sarić (BiH)
Doc.dr.sci Aida Šehanović(BiH)
Dr.Taib Delić (BiH)
Dr.Selma Porović (BiH)
Pof.dr.Zlatan Fatušić ( BiH)
Prim dr.Sabahudin Komić ( BiH)

Chief Executive Organizer:
Association of Ultrasound in medicine Ian Donald Tuzla Bosnia and Herzegovina

Accommodation and reservation
Accommodation for participants is at Hotel Mellain, for all information on accommodation prices and conditions you can contact tel. 00387 35 365 516

Registration of the participants
Registration of participants is mandatory: early until 28.02.2018. and late until 10.04.2018. to mail drtinjic@ginekologija.ba

Phone number: 00387 62 424 837; 0038735 299 030

The fee is 300,00 BAM (150€), for residents 200,00 BAM (100€).

Early registration till 28.02.2018. 240,00 BAM (120€), residents 160,00 BAM (80€).

The fee includes a registration, a registration kit, the right to participate in all official and accompanying programs, 3 coffee breaks, 2 lunches, a certificate on participation and proceeding.

The entry fee can be paid in advance at the invoice 186146-0310310517 BAM or in foreign currency 186146-1200113633 EUR / USD SWIFT Code TZBBBA22 IBAN CODE BA391861461200113633 at ZIRAATBANK BH DD SARAJEVO or on the spot.
Program – English
PROGRAM

Friday 13th of APRIL 2018.

08.00-09.00 Participants registration

08.00-09.30 Opening ceremony

09.10-10.00 COFFEE BREAK

MORNING SESSION

10.00-14.00

Moderators: Prof.dr Aleksandar Ljubić, Prof.dr.Sanja Plavšić Kupešić, Mr.dr.Lara Spalldi Barišić,

10.00 Prof.dr. Asim Kurjak: Science and religion for human reproduction

10.30 Prof. dr. Sanja Plavšić Kupešić: Ultrasound in the treatment of infertility

11.00 Prof.dr.Aleksandar Ljubić :Aging ovary

11.30 Prof. dr. Sonal Panchal:Improving ARTresults by ultrasound

12.00 Prof.dr. Eda Bokal:The impact of obesitas on IVF outcome

12.30 Dr.Lara Spalldi Barišić:3D ultrasound in diagnosis of uterine anomalies

13.00 Prof.dr Asim Kurjak: KANET in the evaluation of the motoric and congitive functions of fetal brain

13.30Prof.dr.Davor Ježek: Klinefelter's syndrome and TESE.

14.00-15.00 LUNCH BREAK

THE AFTERNOON SESSION

15.00-19.00

Moderators: Prof.dr.Eda Bokal, Dr.Alenka Sirovec,Dr. Taib Delić

15.00 Dr.Mihajlo Strelec; „Differences in IVF between Scandinavia and us“

15.20 Prof.dr. Eda Bokal; Medical treatment of endometriosis

15.40 Prof .dr. Kenan Drljević: Gynecological and obstetric surgery in the public-private partnership: Private Gynecology Clinic “Dr.Drljević” – J In General Hospital “Prim.Dr. Abdulah Nakaš”, Sarajevo

16.00 Dr.Alenka Sirovec: Donation opportunities in Europe (sex cells and embryos)

16.20 COFFEE BREAK

16.50 Prof.dr. Fahrija Skokić: RDS in newborns from ART procedures

17.10 Dr. Taib Delić: Prevention of premature birth

17.30 Dr.sci. Selma Porović: Oral Health and Pregnancy

17.50 Dr.Senad Saric: Laparoscopic treatment of endometriosis in reproductive medicine

18.10 Dušica Ljubić: Natural cyclus IVF-embriological aspect

18.30.Galia Gaber: Fetal neurology in the past and now

18.50. Elma Mrehić: First test in pregnancy – myPrenatal (sponsorship)

19.00: Discussion

SATURDAY 14th of APRIL 2018.

MORNING SESSION

08.30-14.00

Moderators: Prof.dr. Sanja Plavšić Kupešić,Mr.dr.Suada Tinjić,Dr.Selma Porović

08.30 Prof.dr. Asim Kurjak: Fetal Behavior in Multiple Pregnancy

09.00 Prof.dr. Sonal Panchal:Adenomyosis and fibroids

09.30 Prof.dr. Asim Kurjak:Spinal defects, diagnosis and management

10.00 Prof dr.Sanja Plavšic Kupešić: Ethical dilemmas in the application of ultrasound in human reproduction

10.30 Dr.Uršula Reš: Preventive assessment of ovarian reserve

11.00 COFFEE BREAK

11.20 Mr.dr.Suada Tinjić: Uterine causes of infertility

11.40 Doc.dr.sci. Aida Šehanović: Tension and stress; the cause or effect of infertility

12.00 Prof.dr. Siniša Sijanović: Medically treated myoma in the reproductive period

12.20 Prof.dr.Gordana Bogdanovic: Births from ART procedures

12.40 Prof.dr. Feđa Omeragić: Thrombphilia

13.00 Doc.dr Ermin Čehić: The outcome of ART procedure in patients with paraplegia

13.20 Asad Herić: Spermograft analysis in men with a diagnosis of marital infertility

from the territory of the Herzegovina-Neretva Canton

13.35 Dr.Anis Cerevac: Surgery and infertility

13.50 Mr.ph. Dijana Knežević – Fight against fertility – Profertil/ Profertil female

14.00 LUNCH BREAK

THE AWARD CEREMONY

The Organizing Committee has the pleasure to invite you to a such symposium, Tuzla is beautiful in April and beside lectures we have many other things to show you. Traditional hospitality of people, outstanding culinary specialties, diverse cultural life make Tuzla interesting for such gatherings.

We look forward to welcoming you in Tuzla.

Best regards.

Organizator
Director of the IAN DONALD SCHOOL Tuzla
Mr.dr.Suada Tinjić